Reklamační řád

A. Úvodní ustanovení

Tento Reklamační řád společnosti AKADEA s.r.o., se sídlem v Turnově, Přepeřská 1809, PSČ 511 01, identifikační číslo: 648 24 179, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 8576, (dále jen „prodávající“) tvoří nedílnou součást Obchodních podmínek prodávajícího pro jeho internetový obchod (e-shop).

Reklamace veškerého zboží se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ"), bez ohledu na postavení kupujícího (není tedy rozhodné, zda kupující je podnikatelem nebo spotřebitelem). Pokud je kupující spotřebitelem, reklamace zboží se řídí také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zejména pokud jde o zákon č. 374/2022, kterým se mění zmíněný zákon o ochraně spotřebitele. Tento zákon se vztahuje na nabízení a prodej výrobků a na nabízení a poskytování služeb spotřebiteli.

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která provádí platbu. To výměnou za určité zboží nebo službu. Jinými slovy, kupujícím je hospodářský subjekt, osoba nebo společnost, která získá hmotný nebo nehmotný produkt. Na oplátku provede protiplnění (obvykle peněžní). Kupující představuje poptávku na trhu. Naproti tomu máme prodejce, který je na straně nabídky. Online kupující je ten, kdo nakupuje prostřednictvím virtuálních prostředků, to znamená, kdo používá elektronický obchod na internetu.
Rozdíl mezi kupujícím a spotřebitelem spočívá v tom, že první je ten, kdo platí za zboží nebo službu, ale nemusí to být nutně ten, kdo je konzumuje nebo si je užívá. Místo toho je spotřebitelem dotyčný produkt, což však neznamená, že za zboží zaplatil.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Obchodníkem se rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba, která jedná, i prostřednictvím jiné osoby jednající jejím jménem nebo v jejím zastoupení, za účelem, který lze považovat za její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání. Občanský zákoník ji nazývá podnikatelem. V daném případě je to AKADEA s.r.o., tedy rovněž jako „prodávající“.

Podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podle této definice se pro to, aby byla osoba považována za podnikatele, nevyžaduje podnikatelské oprávnění. Rozhodujícím kritériem je, jak se osoba v právním styku fakticky chová, tedy skutečná povaha profesionální činnosti podnikatele. Za podnikatele považuje i osoba zapsaná v obchodním rejstříku.

Kupující je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem ještě před objednáním zboží. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se s tímto Reklamačním řádem předem v plném rozsahu seznámil.


B. Odpovědnost prodávajícího za vady věci vůči kupujícím spotřebitelům

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními OZ. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že v době, kdy kupující spotřebitel věc převzal,

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností
a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle předchozího odstavce písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Prodávající musí případně v průběhu uvedeného jednoho roku přesvědčivě prokázat, že vada na zboží nebyla od počátku (od převzetí věci), například, že vznikla v důsledku nesprávného jednání kupujícího, pokud by chtěl reklamaci zamítnout. V průběhu dalšího (druhého) roku po převzetí zboží, kdy může reklamující kupující vytknout vadu zboží, už se však důkazní břemeno přesouvá na kupujícího spotřebitele, který musí prokázat, že zboží bylo vadné už při jeho koupi.

Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle OZ § 2161, a že bude na jejich dostupnost upozorněn
a) po dobu dvou let, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,
b) po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření smlouvy a povaze závazku.
Odpovědnost podle výše uvedeného se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu.
Mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době po dobu dvou let, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.

Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době.
Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle předchozích dvou odstavců neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodborným zacházením nebo neodbornou instalací, zejména v rozporu s návodem na uvedení do provozu a mechanickým poškozením, ani za vady následkem neodborného zásahu nebo opravy či úpravy výrobku kupujícím nebo jinou osobou, jakož i použitím cizích, výrobcem/prodejcem neschválených náhradních dílů, olejů, plastických maziv a dalších provozních kapalin, neschváleného software apod., ani za vady zapříčiněné poškozením při transportu zajišťovaném kupujícím, neodvratnou vnější událostí (např. v důsledku živelní pohromy, požáru, výpadku elektrického proudu apod.) i tzv. vyšší mocí.
Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou cenu.

Při koupi použité věci mohou strany zkrátit dobu pro vytknutí vady podle OZ § 2165 až na jeden rok.

Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

Podle OZ běží dvouletá lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění od převzetí věci po koupi a výměna věci za novou na její běh nemá vliv. Pokud si kupující vyžádá v rámci reklamace výměnu věci, neznamená to, že začne platit nová dvouletá lhůta, ale běží dál ta původní.

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, použije se OZ § 2159 odst. 3 obdobně, tedy nepřevezme-li kupující věc v čase uvedeném v odstavci 1 (bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů), náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. Neujednají-li strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v předchozích dvou odstavcích v souladu s OZ § 2170 odst. 1 a 2,
b) se vada projeví opakovaně,
c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

Ujednají-li strany ještě předtím, než kupující vytkl vadu věci, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu.

Zvláštní ustanovení o záruce za jakost:
Poskytovatel záruky vydá kupujícímu nejpozději při převzetí věci potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě. Záruční list musí být sepsán jasným a srozumitelným jazykem a musí obsahovat
a) údaj, že má kupující ze zákona právo vůči prodávajícímu na bezplatnou nápravu a že toto právo není zárukou za jakost dotčeno, a
b) označení věci, na niž se záruka vztahuje, obsah záruky, jméno a bydliště nebo sídlo poskytovatele záruky, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky. Nesplněním povinnosti podle předchozího prvního odstavce není platnost záruky dotčena.

Právo postihu
Byla-li vada způsobena konáním nebo opomenutím jiné osoby v témže smluvním řetězci, náleží konečnému prodávajícímu náhrada od toho, kdo mu v rámci své podnikatelské činnosti věc prodal nebo kdo byl zavázán poskytovat digitální obsah či službu digitálního obsahu, včetně jejich aktualizace. Náhrada se poskytne ve výši nákladů, které konečný prodávající účelně vynaložil na zjednání nápravy.
Právo na náhradu nevznikne, věděl-li konečný prodávající o vadě věci v okamžiku jejího převzetí nebo nebyla-li věc určena k uvedení na trh pro spotřebitele.
K ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje právo konečného prodávajícího na náhradu, se nepřihlíží.

Ze zákona o ochraně spotřebitele vyplývají i další povinnosti prodávajícího.
S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací.
Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je spotřebitel požadoval.
Po marném uplynutí lhůty podle odstavce 3 může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.


C. Odpovědnost prodávajího za vady vůči kupujícím / kupujícím podnikatelům

Zboží je vadné, jestliže není v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, je zboží vadné, jestliže není v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Zboží je vadné také tehdy, nemá-li vlastnosti uvedené v předchozí větě nebo neodpovídá-li jakost nebo provedení smluvenému vzorku nebo předloze.
Prodávající odpovídá kupujícímu za vadu, kterou má zboží v okamžiku jeho převzetí / přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se vada projeví až později.
Prodávající odpovídá kupujícímu i za vadu, která vznikne později a kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Prodávající odpovídá za to, že vlastnosti zboží budou v souladu s prohlášením o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající neodpovídá za vady věci v těchto případech:
a) nejedná se o vadu, ale přirozené, běžné opotřebení,
b) vady jsou zapříčiněny nedodržením návodu k obsluze, zejména při nesprávné instalaci (provádí-li ji kupující), při umístění výrobku do nedovoleného prostředí, je-li zanedbána předepsaná péče o výrobek, běžná údržba, předepsané inspekce, při neúměrném zatěžování, při vadách způsobených mechanickým poškozením vinou obsluhy (pád, úder atd.), při připojení na elektrickou síť, která nemá normou předepsané parametry, při připojení na zdroj či rozvod stlačeného vzduchu, který nesplňuje požadavky na jeho kvalitu z hlediska znečišťujících příměsí, při použití výrobku k jinému účelu než je určen, byl-li výrobek používán i po výskytu závady,
c) vady vznikly následkem neodborného zásahu nebo opravy či úpravy výrobku kupujícím nebo jinou osobou, jakož i použitím cizích, výrobcem/prodejcem neschválených náhradních dílů, olejů, plastických maziv a dalších provozních kapalin, neschváleného software apod.,
d) vady jsou zapříčiněné poškozením při transportu zajišťovaném kupujícím, neodvratnou vnější událostí (např. v důsledku živelní pohromy, požáru, výpadku elektrického proudu apod.) i tzv. vyšší mocí.

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající věc, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení.
Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Prodávající musí na žádost každému kupujícímu písemně potvrdit jeho práva z odpovědnosti za vady, na které má ze zákona nárok. Důležité je zejména to, jak dlouho trvají, jaký mají rozsah a kde je uplatnit. Platí, že prodávající má stejné povinnosti jako výrobce, tedy pokud třeba prodává věc, na které je uvedena kupříkladu pětiletá záruka, má kupující právo ji po celou tuto dobu u prodejce uplatnit. V potvrzení prodejce uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.


D. Záruka za jakost

Záruka za jakost vzniká prohlášením poskytovatele záruky, tedy prodávajícího, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění věc nebo ji opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít věc vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce.
Záruka za jakost vznikne i prohlášením učiněným v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Je-li obsah záruky obsažený v jiném prohlášení o záruce pro kupujícího méně příznivý než obsah záruky učiněné v reklamě, má přednost obsah uvedený v reklamě, ledaže byl před uzavřením smlouvy dodatečně upraven stejným nebo srovnatelným způsobem, jakým byla reklama učiněna.
Ustanovení o záruce za jakost se přiměřeně použijí i na záruku převzatou v souvislosti s jinou než kupní smlouvou.
Zaručí-li se poskytovatel záruky, v daném případě prodejce, že si věc po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, platí, že má kupující ze záruky alespoň právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu věci.
Určují-li prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

Záruční doba činí 24 měsíců pro kupujícího spotřebitele, 12 měsíců pro ostatní subjekty, a to ode dne dodání / odevzdání zboží kupujícímu, není-li dohodnuto jinak nebo neposkytne-li prodávající ještě delší záruku.
Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. V případě výměny nebo opravy zboží v důsledku uplatnění záruky se běh původní záruční doby nepřerušuje, prodlužuje se však po dobu výměny či opravy.
Kupující je povinen podle možnosti prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží (po dodání nebo osobním převzetí) a bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu, že má zboží vady a přestat ho používat. Přiměřeně tyto povinnosti platí i pro vady, které se vyskytly v záruční době, kdy je kupující povinen oznámit existenci vady bez zbytečného odkladu po jejím výskytu, nejpozději však v poslední den záruční doby.
Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí obdobně ustanovení, že práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.
Uplatnění daného práva kupujícímu prodávající potvrdí v písemné formě s uvedením, kdy kupující právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
Prodávající neodpovídá za vady - nebo za zhoršení existujících vad - vzniklé v důsledku porušení již uvedených povinností a v případě podstatného zhoršení stavu zboží kupující ztrácí práva z vad (viz dále). Pokud by kupující neinformoval prodávajícího o vadě zboží do 2 týdnů ode dne, kdy se taková vada stala zjevnou, pozbývá právo na uplatnění práv z vad.
Záruka se nevztahuje na spotřební materiál (provozní kapaliny apod.), na běžné opotřebení, na vady zboží, které nebylo správně nainstalováno, uskladněno nebo použito (nesprávným použitím se rozumí zejména porušení návodu k použití), na zboží, jehož údržba nebo opravy nebyly provedeny kvalifikovanými techniky, na zboží, které bylo pozměněno nebo poškozeno jakýmkoli jednáním kupujícího nebo třetích osob mimo kontrolu prodávajícího nebo v důsledku vyšší moci.
Pokud prodávající vystaví záruční list, což není jeho automatická povinnost, poskytuje tím záruku za jakost, tedy garantuje zákazníkovi něco navíc oproti běžnému standardu. Stejnou váhu má také taková záruka uvedená ve smlouvě nebo na obalu výrobku. Když to povaha věci umožňuje, může jako záruční list sloužit i doklad o zakoupení věci, prodejka nebo faktura. Musí však obsahovat zákonem stanovené údaje.


E. Informační povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné.
Tyto povinnosti se však nevztahují na případy, kdy se jedná o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti.
V případě spotřebitelského sporu má spotřebitel možnost využít mimosoudního řešení s tím, že se s příslušným návrhem obrátí na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na internetové adrese: Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR).
Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu může podat pouze spotřebitel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která jedná ve vztahu k podnikateli, avšak nikoliv v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. V rámci institutu ADR nelze řešit spory mezi dvěma podnikateli ani spory mezi nepodnikajícími osobami navzájem.
Návrh na zahájení řešení sporu může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku od chvíle, kdy uplatnil svůj nárok u podnikatele/prodávajícího poprvé. Pokud se jedná o spor starší, nelze jej prostřednictvím ADR řešit.


F. Způsob uplatnění reklamace / pro kupující spotřebitele i podnikatele

1. Reklamaci je nutno uplatnit u prodávajícího, nejlépe v provozovně, v níž bylo zboží zakoupeno nebo z níž bylo odesláno, a to osobně, nebo písemně doporučeným dopisem na adresu prodávajícího nebo e-mailem. Jak už bylo v předchozích částech tohoto Reklamačního řádu uvedeno, kupující musí u prodávajícího reklamovat vadu věci včas. Jinak to má již uvedené důsledky jak pro kupujícího spotřebitele, tak pro kupujícího podnikatele.
2. Reklamace zboží musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:
- je-li kupující spotřebitelem: jméno, příjmení a bydliště, kontaktní telefon a e-mail,
- je-li kupující podnikatelem: název nebo obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo, IČO, kontaktní osobu (jméno, příjmení, funkce), kontaktní telefon a e-mail,
dále pak jak v případě kupujícího spotřebitele, tak i kupujícího podnikatele,
- označení reklamovaného zboží,
- číslo objednávky,
- datum převzetí zboží,
- datum zjištění vady zboží,
- popis reklamované vady,
- v případě opakované reklamace téže věci informaci / doklad o kolikátou reklamaci se jedná,
- požadavek nebo návrh na způsob vyřízení reklamace.
3. Součástí reklamace musí být originál nebo kopie dokladů souvisejících se zbožím (faktura, prodejka, záruční list apod). Nemá-li kupující tyto doklady, je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího jiným způsobem.
4. V případě, že bude v reklamaci chybět některý z údajů stanovených v předchozím bodě 2., vyzve prodávající písemnou formou (e-mail, doporučený dopis) kupujícího, aby tyto nedostatky odstranil a to ve lhůtě 14 dnů. Jestliže tyto nedostatky nebudou odstraněny, platí, že reklamace nebyla kupujícím u prodávajícího řádně uplatněna.
5. Kupující je povinen předložit prodávajícímu reklamované zboží v úplném stavu, včetně všech jeho součástí, příslušenství a návodu k obsluze. Reklamované zboží je nutno předat prodávajícímu spolu s výše uvedenou reklamací a doklady souvisejícími se zbožím, nebo bez zbytečného odkladu po podání reklamace. Zboží je možné předat prodávajícímu osobně nebo řádně zabalené (v bezpečném obalu vyhovujícím dané přepravě) doporučenou zásilkou, ale ne poslanou na dobírku. Zásilka, kterou by kupující poslal na reklamaci na dobírku, nebude prodávajícím převzata.
6. Prodávající po přezkoumání předložených dokladů, popisu reklamované vady a zběžné prohlídce reklamované věci uzná reklamaci jako oprávněnou a při osobní reklamaci kupujícím ji na místě vyřídí. Nebo naopak na místě odmítne reklamaci jako neoprávněnou a kupujícímu ji vrátí. V obou uvedených případech sepíše/vyplní prodávající s kupujícím reklamační protokol obsahující kromě jiného i písemné potvrzení o uznání reklamace nebo naopak o důvodech zamítnutí reklamace.
7. Není-li možné takto vyřídit reklamaci na místě, tedy hlavně pokud kupující pošle reklamovanou věc prodejci zásilkou, ta je přijata do reklamačního řízení. Prodávající vyplní příslušné části reklamačního protokolu, obsahující i údaje o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je kupujícím požadován a prodávající předpokládá, jaká bude přibližně doba pro vyřízení reklamace, zda bude možné odstranění vady opravou a dobu jejího trvání, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace, je-li to možné bezprostředně při převzetí reklamovaného zboží. Takto částečně vyplněný reklamační protokol zašle zpravidla e-mailem či doporučeným dopisem kupujícímu.

Reklamační list pro uplatnění reklamace ke stažení ZDE

G. Vyřízení reklamace

Vyřizování reklamace zboží provádí prodávající v souladu se zárukou za jakost a výše uvedenými právy kupujícího z vad věci / z vadného plnění a souvisejícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž s příslušnými právními předpisy na ochranu spotřebitele, zejména zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující spotřebitel
1. Je-li kupujícím spotřebitel, prodávající nebo jím pověřený pracovník je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace. Končí-li lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den. Lhůtu pro vyřízení reklamace je možné prodloužit po domluvě s kupujícím. Není-li reklamace vyřízena ve stanovené nebo s kupujícím dohodnuté lhůtě, má se za to, že došlo k podstatnému porušení kupní smlouvy.

Kupující podnikatel
Lhůta pro rozhodnutí o reklamaci a lhůtě pro vyřízení reklamace včetně případné opravy věci není závazná ve vztahu ke kupujícímu, který je podnikatelem. Pro vyřízení reklamace a případné opravy reklamované věci platí přiměřená lhůta dohodnutá mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem. Zpravidla ani u komplikovaných reklamací či oprav ve vazbě na dodávky náhradních dílů od zahraničních výrobců nepřekročí 60 dnů.

Kupující spotřebitel / kupující podnikatel
1. V případě, že reklamace bude vyřízena dodáním nového zboží, neběží v souladu s platnou právní úpravou ohledně nového zboží nová záruka, ale pouze pokračuje běh stávající záruky. Kupujícímu tak po výměně zboží nevzniká nárok na novou záruční dobu v délce 24 měsíců.
2. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní kupujícího na ukončení reklamace buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, byla-li prováděna, a době trvání reklamace. Byla-li reklamace zamítnuta, uvede prodávající v potvrzení důvod jejího zamítnutí. Toto potvrzení (může mít formu kompletně vyplněného reklamačního protokolu s případným potvrzením o provedené opravě) obdrží kupující při osobním převzetí věci z reklamace nebo je přiloženo k zásilce s reklamovanou věcí odeslané kupujícímu.
3. V případě výměny či opravy zboží, není-li reklamace vyřízena ihned, je kupující, bylo-li dohodnuté osobní převzetí po vyřízené reklamaci, povinen převzít od prodávajícího vyměněné nebo opravené zboží nejpozději do 5-ti kalendářních dnů od doručení výzvy k převzetí, pokud se prodávající a kupující nedohodli jinak. Při nedodržení této lhůty uskladní prodávající předmětné zboží na náklady kupujícího, kterému tyto náklady vyúčtuje při výdeji zboží z reklamace.
4. Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny.
5. Při osobním výdeji věci kupujícímu po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost občanským průkazem.
6. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy či rozhodnutí o poskytnutí slevy kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti v sídle prodávajícího nebo na některém z jeho výdejních míst.
7. Při nesplnění reklamačních podmínek a nedodržení postupů reklamace podle tohoto Reklamačního řádu nebude reklamace prodávajícím uznána. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.
8. Zvláštní ustanovení:
Prodávající je oprávněn (ne povinen) v rámci podpory svého dobrého jména, v intencích obchodního zájmu nebo marketingové strategie apod., bezplatně odstranit vadu zboží i v případě, že tato vada byla u prodávajícího uplatňována jako reklamace, ale prodávající ji neuznal jako oprávněnou. Prodávající v takovém případě informuje kupujícího o tom, že jeho reklamaci neuznává, ale že oprava či odstranění vad bylo provedeno jako mimozáruční bezplatně v rámci podpory dobrého jména prodávajícího.


H. Náhrada nákladů a náhrada škody

1. U oprávněné reklamace má kupující spotřebitel nárok na náhradu nutných, skutečně a účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (například dopravné, balné, poštovné, vypracování znaleckého posudku apod.), resp. s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady zboží. Kupující podnikatel nemá nárok na náhradu nutných nákladů spojených s reklamací. 
2. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z titulu náhrady škody.


I. Řešení sporů

1. Kupující má právo obrátit se na prodávajícího za účelem mimosoudního řešení sporů plynoucích z kupní smlouvy. Pokud tak bude chtít učinit, může kontaktovat kompetentní pracovníky prodávajícího osobně, telefonicky, faxem nebo e-mailem nebo může zaslat svůj návrh v písemné formě na adresu sídla prodávajícího.
2. Není-li kupující spokojen s přístupem prodávajícího, zejména s jednáním jeho pracovníků, případně s vyřízením reklamace, může neprodleně kontaktovat prodávajícího na tel. č. 481 323 931.
3. Kupující má samozřejmě právo obrátit se na Českou obchodní inspekci, která může v dané oblasti postihnout jednání prodávajícího v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, která upravují průběh reklamačního řízení po formální stránce.
4. Kupující se rovněž může obrátit na soud, má-li být rozhodnuto o ostatních jeho nárocích, zejména nesouhlasí-li s vyřízením reklamace po obsahové stránce (zamítnutá či neuznaná reklamace, neuspokojené nároky kupujícího apod.).


J. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si váží všech námětů a připomínek ke zboží, k nabízeným službám a k jeho pracovníkům.
2. V ostatních záležitostech neupravených tímto Reklamačním řádem se použijí zákonná ustanovení uvedená v části Úvodní ustanovení, bod 2.
3. Tento Reklamační řád ruší a v plném rozsahu nahrazuje znění předchozích reklamačních řádů.
4. Změny tohoto Reklamačního řádu jsou vyhrazeny. Prodávající ho může kdykoliv změnit.
5. Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 01.01.2023.

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů